Företagspolicy

Anlita ett leveranssäkert företag

Scroll

FÖRETAGETS POLICY

AJ Nord Entreprenad AB erbjuder kundanpassade lösningar inom mark och anläggning samt byggnationer. AJ Nord Entreprenad har en målsättning att uppfylla kundens krav och tillgodose kundens behov i varje enskilt projekt. Vi vill att kunden ska kunna lita på att arbetet och leveransen utförs i rätt tid och med rätt kvalitet.

AJ Nords entreprenads strategi och vision är att vara en ledande entreprenör på marknaden i vår region. Genom att ständigt utveckla och förbättra verksamheten och skapa effektivitet i vårt arbete. Vi värnar om våran personal och jobbar aktivt med arbetsmiljöfrågor. Våra kunder och underleverantörer skall känna sig trygga när de samarbetar med AJ Nord Entreprenad AB. Det innebär att vi alltid ska uppträda med god affärsetik, kompetens och yrkesskicklighet. Vi ska ha en god planering, göra rätt från början, eliminera risker och hålla utlovade tider. Vi ska uppfylla lagar och krav, välja bästa möjliga teknik, inköp och genomförande samt verka för minsta möjliga miljöpåverkan.

Vi ska vara nyskapande, flexibla och ständigt förbättra oss. Vi ska ta vara på våra medarbetares kompetens och erbjuda goda möjligheter till utveckling, utbildning, befordran och friskvård. Vi vill att våra medarbetare är engagerade och delaktiga i verksamheten samt medverkar till vår positiva utveckling. Inom AJ Nord Entreprenad AB ska vi ha möjlighet att påverka vår arbetssituation.

Vi ska vara det personliga företaget. Genom en ärlig och förtroendefull dialog med våra kunder och leverantörer ska vi skapa och bibehålla långvariga och goda relationer. Vi ska verka för att våra arbetsuppgifter skall kunna förenas med familj och fritidsintressen. Vi vill att bra kommunikation, god stämning och respekt för individen ska råda inom AJ Nord Entreprenad AB.

ARBETSMILJÖPOLICY

Det ligger i företaget och medarbetarnas gemensamma intresse att verksamheten håller hög kvalitè och drivs under goda ekonomiska former. Därtill skall vi upprätthålla en hög standard på arbetsmiljön. För AJ Nord är en bra arbetsmiljö ett konkurrensmedel och därmed en strategisk fråga. I arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, arbetsmiljöverkets föreskrifter, tillstånd och villkor anges de minimikrav som gäller. Hos AJ Nord skall arbetsmiljön uppfylla utifrån de krav som myndigheterna ställer. Arbetsmiljön skall inte enbart vara säker, den skall också vara trevlig och utvecklande för medarbetarna. Dessa skall också kunna påverka sin arbetsmiljö då vi värnar om våra medarbetare.

Ett viktigt delmål för vårt arbetsmiljöarbete är att säkerställa en miljö som inte utsätter medarbetarna för ohälsa eller olycksfall. AJ Nord skall vidta de åtgärder som behövs för att förhindra och förebygga att medarbetare skadas i arbetet. Arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del av vår verksamhet och ske i samarbete mellan arbetsgivare, medarbetare och de fackliga organisationerna.